ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

พิมพ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก