ประวัติความเป็นมาตำบลยางหัก

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
alt
ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมีเรื่องเล่าว่าได้มีชาวกะเหรี่ยงมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมห้วย ณ บริเวณริมห้วยมีต้นยางใหญ่อยู่ ๒ ต้น ซึ่งอยู่ระหว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านตากแด และหมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ซึ่งต้นยางดังกล่าวชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ ต่อมาในช่วงฤดูฝนได้เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้ต้นยาง ทั้งคู่โค่นล้มขวางลำห้วยแต่ไม่มีผู้ใดสามารถนำต้นยางดังกล่าวขึ้นมาได้และมีคำเล่าขานกันว่าต้นยางนั้นล้มทับสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่จะมาทำร้ายชาวบ้านจึงมีความเชื่อกันว่าต้นยางนั้นได้ช่วยชีวิตชาวบ้านให้ปลอดภัยจาก สัตว์ร้ายต่อมาจึงได้มีการตั้งชื่อตำบลว่า "ยางหัก" จนถึงปัจจุบันนี้

การจัดรูปองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเองเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักยกฐานะมาจากสภาตำบลยางหักเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ดำเนินไปในทางสายกลาง

เคียงข้างประชาชนในตำบล

เป็นไปตามเหตุตามผล

อยู่บนหลักความรู้ควบคู่คุณธรรม

พร้อมรองรับกระแสโลกาภิวัตน์

พัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและยั่งยืน

เกี่ยวกับอบต - อบต

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588