สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สถานศึกษา
       โรงเรียนระดับประถมศึกษา 8  แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 967  คน
       ศูนย์เด็กเล็ก 8  แห่ง จำนวนเด็ก  3  ขวบ 162  คน
       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 2  แห่ง    
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6  แห่ง    

สถาบันทางศาสนา
       วัด/สำนักสงฆ์         12  แห่ง
       โบสถ์คริสต์ศาสนา    1  แห่ง

การสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล     4  แห่ง
       ผู้พิการ   94  คน
       ผู้สูงอายุ 696  คน
       ผู้ป่วยเอดส์   14  คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ป้อมตำรวจ 2  แห่ง
       หน่วยควบคุมไฟป่า 1  แห่ง
       รถบรรทุกน้ำ 1  คัน
        ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ยางหัก

วัฒนธรรมท้องถิ่น
     กลุ่มชนดั้งเดิมเป็นชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านตากแดด บ้านท่ายางและบ้านหินสี ต่อมามีชาวไทยภาคกลางจากจังหวัดใกล้เคียงอพยพมาอาศัยอยู่ เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยภาคกลางกับ ชาวกะเหรี่ยง ช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายน ของทุกปีมีประเพณีข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588