โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

การคมนาคม
       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3206 (สายปากท่อ - ท่ายาง ) เส้นทางคมนาคมหลักของตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3510 ไปอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3337 (สายทุ่งหลวง - หินสี ) ตัดผ่านหมู่ 8 ไปตำบลทุ่งหลวง
       ทางหลวงชนบทหมายเลข รบ 4010 สายห้วยศาลา - คอเขาฝิ่น จุดเริ่มต้น หมู่ 7 สิ้นสุด หมู่ 8
       ทางหลวงชนบทหมายเลข รบ 4078 สายบ้านเก่า - ลานคา จุดเริ่มต้น หมู่ 6 สิ้นสุด หมู่ 8
       ถนนสายหินสี - พุหวาย – ไทยประจัน จุดเริ่มต้นหมู่ 4 สิ้นสุด หมู่ 5
       ถนนลาดยางสายไทยประจัน ถนนภายในหมู่ 5 ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร

โทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์               1  แห่ง
       โทรศัพท์สาธารณะครบทั้ง  8  หมู่บ้าน
       โทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS จำนวน 5 ฐาน  DTAC จำนวน  2 ฐาน  TrueMove  จำนวน 2 ฐาน

ไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน  บางครัวเรือนใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แหล่งน้ำ
       ลำห้วยธรรมชาติ     8  สาย
       บ่อบาดาล   36  บ่อ
       สระน้ำสาธารณะ   10  แห่ง
       ประปา     7  หมู่บ้าน
       ถังเก็บน้ำ ฝ.99 ทุกหมู่บ้าน
       อ่างเก็บน้ำ   13  แห่ง
       สระน้ำส่วนบุคคล 120  บ่อ
       ฝายน้ำล้ำ/ถนนน้ำล้น   14  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

รับเรื่องร้องทุกข์+e-service+Q&A


 


 

QR Code
อบต.ยางหัก


ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ


คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่อบต.


แบบคำร้องขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588