ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
ปลัดอบต.
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ พรมสุวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

alt
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

alt
นายพรศักดิ์ พรอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

งานนโยบายและแผน งานบุคลากร งานสวัสดิการสังคม

นายพรศักดิ์ พรอารีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
alt
นางสาวชมพูนุท ดวงโต
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
alt
นายสุวัชชัย เผ่าผึ้ง
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
  alt
นางภคพร ฤทธิ์ล้ำ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายบรรจง ทองกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน
งานบริหารงานทั่วไป งานสาธารณสุข
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
alt
นางสาวจันทร์เพ็ญ พวงไม้
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
alt
นางสาวศิยพร กล่ำทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นางจิราภรณ์ จั่นเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป
alt
นายสุมนต์ ทองกอก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
alt
นายสมยศ เอ่ยเสิก
พนักงานขับรถยนต์
  alt
นายพิธาน ใจคม
คนงานทั่วไป
alt
นายเพชร เมตตาวงศ์
พนักงานขับนถยนต์
   
งานกฏหมายและคดี    
alt
นายกันต์ เลิศอาวาส
นิติกรปฏิบัติการ
   
alt
นายสุรัตน์ จอมเกตุ
ผู้ช่วยนิติกร
   ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588