ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
 
 

นางสาวกัญจนณัฏฐ์  พรมสุวรรณ์

  ปลัดองค์การบริหารสว่วนตำบลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

             

นางพรรณทิพา  โตพงษ์
ครูผู้ช่วย

alt
นางพรทิพย์  สงวนศรี
ครูผู้ช่วย
 

alt

นางสาววัชราภรณ์  เทียมคำ
ครูผู้ช่วย
 


alt
นางพาฝัน  ตี่ด้วง
นักการภารโรง
 
alt
นางขวัญเมือง  จันทร์แดง
ครูผู้ช่วย
 
 

alt
นางสาวเกศินี  บุญอานันทนะ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

alt
นางสาวสุทธิศรี  ถมยาพันธุ์

พนักงานจ้างทั่วไป

 alt

 นางสาวประภัสสร  ยิ้มย่อง

พนักงานจ้างทั่วไป

 


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588