ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ยางหัก

สัญญาจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

สัญญาจ้างโครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ำ(บริเวณประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๗) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา

Attachments:
Download this file (สัญญา(ม ๗).pdf)สัญญา(ม ๗).pdf[ ]744 Kb

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF


เปิดเผผยราคากลางโครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ำ (บริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ) หมุ่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยไทยประจัน (บริเวณประปาหมู่ที่ ๓ หลังโรงเรียนท่ายาง)หมุ่ที่ ๓

เปิดเผยราคากลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์  2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่านหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

6. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (Prakad1.pdf)Prakad1.pdf[ ]379 Kb

หน้า 3 จาก 53


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588