ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ยางหัก

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์  2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่านหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

6. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (Prakad1.pdf)Prakad1.pdf[ ]379 Kb

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศการกำหหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ขององค์การบริาหารส่วนตำบลยางหัก

ประกาศตรวจรับงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ บ้านลานคา หมู่ที่ ๘ 

สัญญาจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ บ้านลานคา หมู่ที่ ๘ 

Attachments:
Download this file (สัญญาจ้าง.pdf)สัญญาจ้าง.pdf[ ]722 Kb

หน้า 2 จาก 51


ลิขสิทธิ์ 2556-57 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-588